Toiminto tilapisesti pois kytst.Failed to execute script: Http Status Code = 503

Hallinto-oikeus kumosi osayleiskaavan tuulivoima-alueen

07.02. 15:34

Toiminto tilapisesti pois kytst.Failed to execute script: Http Status Code = 503

Vaasan hallinto-oikeus on päättänyt, että Kurikan kaupunginvaltuuston päätös keskustan ja Panttilan osayleiskaavan hyväksymisestä on kumottava Tuiskulan tuulivoima-alueen osalta. Päätös koskee Latvatien itä- ja Meskaasentien koillispuolen tuulivoimaloiden osa-aluemerkintöjä sekä merkintöjä tielinjauksesta ja maakaapelista.

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee Pikku Santavuoren – Meskaisvuoren alueelle noin 20 voimalaa käsittävää tuulivoima-aluetta. Voimaloista kolme sijoittuisi Kurikan puolelle.

Kurikan kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustan ja Panttilan osayleiskaavan joulukuussa 2012, jonka jälkeen reilut parikymmentä kurikkalaista teki yleiskaavasta valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kurikan kaupunginhallitus ei antanut asiassa lausuntoa. EPV Tuulivoima esitti valitusten hylkäämistä. Yhtiön lausunnon mukaan 800 metrin etäisyys asuntojen ja lähimmän tuulivoimalan välillä on huomattava eikä tuulivoimahanke aiheuta mainittavaa meluhaittaa.

Hallinto-oikeuden arvion mukaan suunniteltujen tuulivoimaloiden meluvaikutuksia ei ole laadittujen melumallinnusten perusteella mahdollista arvioida luotettavasti. Voimaloiden vaikutuksia läheisten asuntojen sisämelutasoon ei ole selvitetty ollenkaan.

Tarkennetussa melumallinnuksessa ei ole tehty ympäristöministeriön ohjeen mukaista tasokorjausta eikä sen tekemättä jättämistä ole perusteltu mallinnuksessa. Mallinnuksessa ei ole myöskään otettu kantaa melun laadun häiritsevyyteen.

Lisäksi hallinto-oikeus totesi, että kaava sallii mallinnusta suurempien voimaloiden rakentamisen, joten melumallinnus antaa virheellisen kuvan kaavan mahdollistamien voimaloiden meluvaikutuksista.

Hallinto-oikeus toteaa, että myöskään alueelle sijoittuvan, vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen pohjavesiolosuhteita ei ole selvitetty. Tästä syystä ei voida arvoida, täyttääkö kaavaratkaisu maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset tai aiheutuuko siitä maanomistajille kohtuutonta haittaa.

Osayleiskaava ei hallinto-oikeuden mukaan täytä tuulivoimarakentamista koskevalle yleiskaavalle asetettuja vaatimuksia rakentamisen ja alueiden käytön riittävästä ohjauksesta. Sen sijaan virkistyskäytön ja maisemavaikutusten osalta hallinto-oikeus ei katsonut kaavaratkaisun aiheuttavan valittajille kohtuutonta haittaa.

Jäänmuodostuksen aiheuttaman vaaran todennäköisyyttä hallinto-oikeus piti suhteellisen pienenä ja vain tietyissä olosuhteissa esiintyvänä. Hallinto-oikeuden arvion mukaan vaaraa on kuitenkin syytä ehkäistä esimerkiksi rajoittamalla liikkumista voimalan suojaetäisyydellä. Siksi tuulivoimalat voivat YVA-selostuksen arviosta poiketen rajoittaa alueen virkistyskäyttöä.

Hallinto-oikeus totesi, että tuulivoimalat eivät tulisi sijoittumaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen tai maisema-alueiden alueille, mutta voimaloilla on kuitenkin vaikutuksia näiden alueiden taustamaisemiin. Osayleiskaavan maisemaselvityksessä ei ole arvioitu tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia. –MR

Toiminto tilapisesti pois kytst.Failed to execute script: Http Status Code = 503


AJANKOHTAISTA

NETTIKYSYMYS

"Hiekkakentälle" saatiin syksyksi viheralue aktiviteetteineen. Mitä mieltä?
Hienoa! Saa jäädä pysyväksi
Ookoo väliaikaisena ratkaisuna
En tykkää yhtään.

KUVAGALLERIATäältä pääset katsomaan lukijoiden kuvat sekä toimituksen kuvagallerian.

🌄 Kuvagalleria


9.11. näköislehti9.11. näköislehti